Ταυτότητα

Ο ΙΔΕΟΤΟΠΟΣ είναι μια μή κερδοσκοπική εταιρία.

 

Οι σκοποί της εταιρείας βασίζονται στην από κοινού συνεργασία επί μη κερδοσκοπικής βάσεως, τόσο με κρατικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς, ιδιωτικούς  φορείς όσο και με μεμονωμένα άτομα.

 

Ο Ιδεότοπος έχει σκοπό την δημιουργία ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών σε θέματα Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Θρησκείας, Οικολογίας, Αυτογνωσίας, Μεταφυσικής, Πολιτισμού, Κοινωνίας καθώς και σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού και καθημερινότητας, στο βαθμό που προάγουν τα απαραβίαστα και θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και της κοινωνικής ειρήνης και ευημερίας.

 

Ο Ιδεότοπος στοχεύει στην διασφάλιση της συνειδητής και αποτελεσματικής συμμετοχής του ατόμου στη ζωή του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της ικανότητας να δημιουργεί νέες πνευματικές αισθητικές αξίες.

 

Ο θεσμός του ιδεότοπου επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στην βελτίωση της στάσης ζωής ως αφετηρία για την καλλιτέρευση της συμμετοχής του στην κοινωνία και στα κοινωνικά δρώμενα.

 

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί δράσεις, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως:

 

Α. Δημιουργία μεγάλης θεματικής πύλης στο διαδίκτυο ως μέσο διακίνησης ιδεών η οποία θα λειτουργεί και ως ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

Β. Ενημέρωση, εκπαίδευση, κατάρτιση ατόμων και κοινωνικών ομάδων.

Γ. Διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, επιστημονικών συμποσίων και διαλέξεων.

Δ. Έκδοση περιοδικών, βιβλίων, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών που προάγουν τον πολιτισμό και τις επιστήμες.

Ε. Διεξαγωγή έρευνας και εκπόνηση μελετών για ελληνικούς και αλλοδαπούς κατάλληλους φορείς (κρατικούς και ιδιωτικούς).

Στ. Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Ζ. Δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών.

Η. Συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων δράσης με τελικό σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.

Θ. Την ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου με βάση τα πολιτιστικά διαθέσιμα της Ελλάδας, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιδιωτικές συλλογές, λαικά δρώμενα - πανηγύρια .

Ι. Συνεργασία με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εσωτερικού ή εξωτερικού), τα οποία επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρία σκοπούς.

Ια. Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων.

 

Back to top
Back to top